top of page

Privacy en cookies

you're ok

We gaan uiterst zorgvuldig met uw persoonlijk gegevens om. We vertellen graag hoe.

Gewoon Lekker Leven, gevestigd aan Eberhardtweg 3 i, 4462 HH Goes, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Gewoon lekker leven
Eberhardtweg 3 i
4462 HH Goes
+31113564455
www.gewoonlekkerleven.nl

De heer P.C. Bolle is contactpersoon Gegevensbescherming van Gewoon Lekker Leven. Hij is te bereiken via pieter@gewoonlekkerleven.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Gewoon Lekker Leven verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam

 • Geslacht

 • Geboortedatum

 • Geboorteplaats

 • Adresgegevens

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • Bankrekeningnummer

 • Identiteitsbewijs

 • Werkgeversgegevens

 • Inkomensgegevens

 • Pensioengegevens

 • Notariële gegevens

 • Hypotheek- en verzekeringsgegevens

 • Vermogensoverzichten

 • Belastinggegevens

 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een inventarisatie ten behoeve van de dienst die u afneemt, in correspondentie en telefonisch

 • IP-adres

 • Gegevens over uw activiteiten op onze website

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Gewoon Lekker Leven verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Ras(bijvoorbeeld door kopie paspoort in dossier)

 • burgerservicenummer (BSN)

 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar, voor zover dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van onze dienstverlening

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Gewoon Lekker Leven verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het optreden als financieel adviseur/ vermogensplanner/ coach

 • Het optreden als boekhouder

 • Het optreden als fiscaal adviseur

 • Het optreden als hypotheekadviseur

 • Het optreden als verzekeringsadviseur

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

 • Om overige diensten uit te voeren

 • Gewoon Lekker Leven verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 • Het afhandelen van uw betaling

 • Verzenden van onze nieuwsbrief

 • Analyseren van uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren

 

Geautomatiseerde besluitvorming
Gewoon Lekker Leven neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Gewoon Lekker Leven) tussen zit. Gewoon Lekker Leven gebruikt computerprogramma’s of -systemen voor het uitvoeren van werkzaamheden en het leveren van diverse diensten. Deze programma’s en systemen zijn met grote zorgvuldigheid geselecteerd.

 

Uw persoonsgegevens zijn goed beveiligd
Bescherming van uw persoonsgegevens is belangrijk, voor u én voor Gewoon Lekker Leven. Wij gaan altijd zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Alleen medewerkers die uw gegevens vanuit hun functie moeten verwerken, hebben daar toegang toe. Al onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht op grond van onze gedragscode. Onze medewerkers mogen alleen persoonsgegevens doorgeven als er een wettelijke verplichting is of als dit nodig is vanwege hun taak.

Wij hebben onze systemen en programma’s passend beveiligd. Dit wordt regelmatig gecontroleerd. Wij hebben maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen, o.a. tegen ongeautoriseerde toegang, (opzettelijke) vernietiging, vervalsing, ongewenste verspreiding en enige andere vorm van onrechtmatige verwerking.

 

Daarnaast zijn maatregelen genomen waardoor bij verlies of beschadiging van persoonsgegevens er vervanging of herstel kan plaatsvinden. Ook al onze leveranciers die betrokken zijn bij het aangaan en de uitvoering van onze producten moeten voldoen aan onze veiligheidsnormen. Zij zijn verplicht hier openheid over te geven en wij hebben het recht om dit te controleren. Verder hebben wij maatregelen genomen waardoor u onze websites veilig kunt bezoeken en gebruiken. Zo voorkomen we o.a. misbruik van gegevens.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

 

Gewoon Lekker Leven – All-Insure B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Na beëindiging van de adviesrelatie zullen wij uw gegevens zo ver als mogelijk verwijderen uit onze systemen binnen 365 dagen tenzij een wettelijke verplichting langere bewaring eist.

 

Delen van persoonsgegevens met derden
Gewoon Lekker Leven verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Gewoon Lekker Leven blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Gewoon Lekker Leven – All-Insure B.V. uw persoonsgegevens aan andere derden. U kunt hierbij denken aan de volgende personen, bedrijven en instellingen:

 • Banken, vermogensbeheerders en verzekeraars waarvoor wij als bemiddelaar/ tussenpersoon optreden

 • notarissen, makelaars, taxateurs, bouwkundigen en andere bij een financieel of hypotheekadvies betrokken partijen

 • Samenwerkingspartners zoals fiscalist voor zover dit voor zover dit noodzakelijk voor het uitvoeren van onze werkzaamheden

 • Belastingdienst voor zover dit voor zover dit noodzakelijk voor het uitvoeren van onze werkzaamheden

 • overheid en toezichthouders (AFM en DNB), indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van hun wettelijke taken en geen inbreuk maakt op uw privacy

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Gewoon Lekker Leven gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Op deze website wordt Google Analytics gebruikt om bezoekersstatistieken te verzamelen om de site verder te kunnen verbeteren. Hiervoor is een data bewerkingsovereenkomst met Google gesloten. Gegevensuitwisseling met andere Google diensten is uitgeschakeld en IP adressen worden geanonimiseerd.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Via de instellingen van uw browser kunt u cookies verwijderen en (nieuwe) weigeren. Op de helppagina’s van onder meer de browsers Internet Explorer en EdgeChromeFirefox en Safari, vindt u de instructies. Als u ze weigert of verwijdert, functioneren niet alle websites meer optimaal. Om optimaal gebruik te kunnen maken van deze website adviseren wij ze in te schakelen.

 

Indien u specifiek het script van Google Analytics liever helemaal wilt blokkeren dan kunt u hier een opt-out plugin voor Google Analytics downloaden: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Met deze plugin telt uw bezoek niet meer mee in de statistieken van alle websites die Google Analytics gebruiken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Gewoon Lekker Leven en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

 

Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@gewoonlekkerleven.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

 

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Gewoon Lekker Leven wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Gewoon Lekker Leven neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@gewoonlekkerleven.nl.

bottom of page